Skupština je najviši organ upravljanja Udruge. Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi Udruge.  Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna skupština održava svake četiri godine. Skupštinu saziva Predsjedništvo na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto sazivanja Skupštine. Predsjedništvo je dužno sazvati Skupštinu i kad to od njega zatraži 1/3 članova ili Nadzorni odbor. U svome zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su dužni predložiti dnevni red.  

Skupštinu predsjedava Predsjednik Udruge, a u njegovoj odsutnosti Tajnik Udruge. U slučaju odsutnosti Predsjednika i Tajnika Skupštini predsjedava te potpisuje  odluke osoba  koju izabere Skupština javnim glasovanjem. O radu Skupštine vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohrani udruge. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. 

 Zadaće Skupštine su slijedeće:

 •  Utvrđuje politiku Udruge
 • Donosi i mijenja Statut
 •  Donosi financijski plan i utvrđuje završni račun
 • Donosi poslovnik o svome radu
 • Donosi i mijenja program rada udruge
 • Donosi i druge akte po potrebi
 • Bira i razrješava članove Predsjedništva, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije
 • Bira i razrješava dužnosti Predsjednika  
 • Osniva i mijenja odbore, komisije i slična tijela po potrebi
 • Odlučuje o žalbama članova protiv odluke Disciplinske komisije
 • Odlučuje o prestanku rada udruge.